Jednota, rovnosť a mier

Únia Suverénnych Slovanských Rodov

Miesto, kde sa môžu všetci členovia Únie Spotrebných Podielových Družstiev USSR stretávať, diskutovať a hľadať spoločné riešenia.

Jednota, rovnosť a mier

Únia Suverénnych Slovanských Rodov

Predchádzanie globálnej finančnej ekonomickej kríze a budovanie zvrchovaných systémov občianskej spoločnosti na nebeských princípoch demokracie vo svete a v celom svetovom priestore podľa Božieho zákona stvorenia. Na základe Suverénneho práva a na základe pravidiel Medzinárodného práva o podielových spotrebných družstvách a zväzoch.

suverenita

USSR je suverénna medzinárodná organizácia.

Zakladateľská listina

USSR a jej činnosť sa riadi cieľmi a zásadami obsiahnutými v jej zakladateľskej listine.

priestor pre všetkých

Únia založená na jednote, rovnosti a mieri.

Jednota, rovnosť a mier

Únia Suverénnych Slovanských Rodov

Týmto vám vyjadrujeme úctu a informujeme vás, že Únia Suverénnych Slovanských Rodov (ďalej len USSR) sa stala suverénnym subjektom medzinárodného práva.

Radi by sme tiež uviedli, že USSL sa svojím právnym základom zásadne líši od právnických osôb a je slobodnou suverénnou spoločnosťou, ktorá nepodlieha zdaneniu.

Radi by sme vás informovali, že USSR je súčasťou Svetovej Rady Suverénov.

USSR je tiež zaregistrovaná v OSN, UN ID: 970348.

Dovoľte podčiarknuť, že medzinárodné spotrebiteľské spoločnosti môžu podľa zákona mať svoje vlastné pokladnice (nekontrolované externým regulátorom) a všetci členovia medzinárodných spotrebiteľských spoločností majú automaticky svoje účty v takejto pokladnici.

Informácie o dostupnosti účtov a účtovaní transakcií, ako aj o zúčtovaní v rámci takejto pokladnice spadajú do kategórie bankového a pokladničného tajomstva.

Samotná pokladnica medzinárodnej spotrebiteľskej spoločnosti je regulátorom zúčtovania pohybu všetkých druhov transakcií.

Tiež vás informujeme, že akýkoľvek účet otvorený v akejkoľvek banke alebo finančnej inštitúcii suverénnej medzinárodnej spotrebiteľskej spoločnosti alebo pokladnice tejto spoločnosti je pokladničným účtom suverénnej spoločnosti a nemôže byť zablokovaný bankou alebo finančnou organizáciou bez rozhodnutia Medzinárodného súdu alebo nariadením samotnej spoločnosti.

medzinárodné právo, ktoré musí dodržiavať každý

Suverénne družstvá založené na normách medzinárodného práva

ŽIADNA REGULÁCIA ZVONKA

Podielové, spotrebné, družstevné spoločnosti a zväzy nepodliehajú žiadnej regulácii zvonka a riadia sa medzinárodnými zákonmi o podielových, spotrebných družstevných spoločnostiach a zväzoch, ako aj samotných podielových, spotrebiteľských, družstevných spoločnostiach alebo zväzoch.

POKLADŇA A FINANČNÉ ZÚČTOVANIE

Akékoľvek podielové, spotrebiteľské, družstevné spoločnosti a zväzy majú právo mať vlastnú pokladnicu a vlastné finančné zúčtovanie, účtovníctvo, pokladničné stredisko, ktoré nemôže kontrolovať regulátor.

ŽIADNE PRÁVO ZASAHOVAŤ

Hlavný článok medzinárodného práva o podielových, spotrebiteľských, družstevných spoločnostiach a zväzoch: Štátne orgány a orgány miestnej samosprávy NEMAJÚ právo zasahovať do finančnej, hospodárskej a inej činnosti podielových, spotrebiteľských, družstevných spoločností a zväzov.

ŽIADNA REGULÁCIA ZVONKA

Podielové, spotrebné, družstevné spoločnosti a zväzy nepodliehajú žiadnej regulácii zvonka a riadia sa medzinárodnými zákonmi o podielových, spotrebných družstevných spoločnostiach a zväzoch, ako aj samotných podielových, spotrebiteľských, družstevných spoločnostiach alebo zväzoch.

POKLADŇA A FINANČNÉ ZÚČTOVANIE

Akékoľvek podielové, spotrebiteľské, družstevné spoločnosti a zväzy majú právo mať vlastnú pokladnicu a vlastné finančné zúčtovanie, účtovníctvo, pokladničné stredisko, ktoré nemôže kontrolovať regulátor.

ŽIADNE PRÁVO ZASAHOVAŤ

Hlavný článok medzinárodného práva o podielových, spotrebiteľských, družstevných spoločnostiach a zväzoch: Štátne orgány a orgány miestnej samosprávy NEMAJÚ právo zasahovať do finančnej, hospodárskej a inej činnosti podielových, spotrebiteľských, družstevných spoločností a zväzov.

Návrat hore

Ing. Martin Vratko Olša

Pôsobím v Trenčianskom kraji.