PREDSTAVUJEME VÁM

Svetová Rada Suverénov

Suverénna Medzinárodná Pokladnica Monetary One

Suverénna Medzinárodná Pokladnica Monetary One je medzinárodná suverénna finančná organizácia určená na podporu hospodárskeho rastu, rozvoja obchodných a hospodárskych vzťahov medzi krajinami a podporu integrácie prostredníctvom investičných aktivít. Naša organizácia spolupracuje s mnohými rôznymi štruktúrami a ponúka finančnú a ekonomickú podporu na stabilizáciu miestnych, národných, medzinárodných a globálnych ekonomických systémov.

Suverénne Medzinárodné Spotrebné Družstvo Svetlá Veľká Rus

SMSD SVR je odhodlané vytvoriť inkluzívny a transparentný medzinárodný proces trvalo udržateľného rozvoja vo svete, otvorený pre všetky zainteresované strany podporujúce globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja. Odstránenie chudoby je najväčšou globálnou výzvou našej doby a nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja.

Suverénne Medzinárodné Spotrebné Družstvo ROD

Slovenské Podielové Družstvo ROD je medzinárodná finančná inštitúcia a zjednocujúci nástroj pre všetky fyzické osoby a právnické osoby z ktorejkoľvek časti sveta bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, sociálne postavenie, názory a iné postoje. Družstvo vytvára rovnaké podmienky pre každého člena. Podmienky, ako sa môžete stať akcionárom SPDR, sú uvedené v prihláške a samotnej zmluve medzi SPDR a záujemcom o vstup do Družstva. Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke SPDR.

Svetový Suverénny Zväz Kooperácie Svetlá Veľká Rus

SSZK SVR má štatút hlavného regulátora vo všetkých podielových spotrebiteľských družstvách a zväzoch sveta. Radi by sme tiež uviedli, že SSZK SVR sa svojím právnym základom zásadne líši od právnických osôb v Rusku aj v iných krajinách a je slobodnou suverénnou spoločnosťou, ktorá nepodlieha zdaneniu.

Suverénny Rád Svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty
Najvyšší Suverénny Rád Hospitaliérov

Suverénny Rád Svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, Najvyšší Suverénny Rád Hospitaliérov je najstarším rytierskym rádom na svete. Má štatút štátu. Má štatút pozorovateľskej organizácie pri OSN a Rade Európy. Udržiava diplomatické styky so 107 krajinami. Vydáva vlastné pasy, tlačí vlastnú menu a poštové známky. Rád Hospitaliérov sa vždy zaoberal pomocou obyvateľstvu, ošetrovaním chorých.

Veľká Krajina Suverén Zväz Sovietskych Socialistických Republík

Veľká Krajina Suverén – Zväz Sovietskych Socialistických Republík je Rada ministrov ZSSR, Štátny výbor pre výnimočný stav ZSSR na čele s predsedom Štátneho výboru pre výnimočný stav ZSSR, armádnym generálom Borisom Chačimovičom Satušievom, Komisárom Štátneho výboru pre výnimočný stav ZSSR.

Svetová Suverénna Banka Rádu Hospitaliérov

Svetová Suverénna Banka Rádu Hospitalizátorov je zjednotená banka, úverová banka pre národné hospodárstvo a centrum zúčtovania Suverénneho Rádu Svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, Najvyšší Suverénny Rád Hospitaliérov.

Návrat hore

Ing. Martin Vratko Olša

Pôsobím v Trenčianskom kraji.