ZLATÁ ÉRA TVORENIA

Program Sunrise

Postup vytvorenia siete družstiev

01

Suverénne Medzinárodné Spotrebné Družstvo Svetlá Veľká Rus UN č. 602009 (ďalej len „Družstvo“), otvára pre Pracovnú Skupinu (ďalej len PS) na registráciu nového regionálneho
Družstva (ďalej len ako RD), emailovú adresu PS na serveri Družstva.

02

Družstvo odovzdá PS návrh Stanov RD a projekt (návrh) nariadení (predpisov) Pokladne RD (ďalej len PRD) v anglickom a ruskom jazyku na registráciu RD. Názov RD určuje PS.
Registrácia, vytvorenie PRD prebieha v rámci RD. Projekty (návrhy) dokumentov sú
priložené.

03

Po registrácii RD si RD otvára účty v spriatelených bankách v Krajine, kde sa RD
nachádza.

04

Po otvorení RD účtov v spriatelených bankách dostane RD
pokyny, formáty oznámení a formáty iných dokumentov na ich zaslanie určeným
organizáciám v rámci programu „Sunrise“ (Úsvit).

05

Družstvo a Medzinárodná Pokladňa M1 poskytuje RD Zmluvu o Zväze (Únii) (ďalej len ZZ) medzi Družstvom a RD. ZZ podpíšu obe strany – Družstvo aj RD.

06

RD predkladá na základe ZZ žiadosť Družstvu o pridelenie (vyčlenenie) finančných
prostriedkov XAU na financovanie projektov.

07

Finančné prostriedky pre RD poskytne Medzinárodná Pokladňa M1 v XAU na základe ZZ a Žiadosti, ktorú RD predloží Družstvu.

08

Po obdržaní vyššie uvedených finančných prostriedkov RD predloží účtovnú súvahu
Ministerstvu financií Krajiny, v ktorej sa RD nachádza.

09

Družstvo odovzdá (poskytne) návrhy dokumentov RD na registráciu Suverénnej Banky RD (ďalej len SBRD), registráciu SBRD vykoná RD. Dokumenty sú priložené.

10

Po ukončení registrácie SBRD predkladá SBRD Svetovej Suverénnej Banke Rádu Hospitaliérov OSN č. 977704 (ďalej len WSBOH) žiadosť o Medzinárodnú Licenciu WSBOH. K žiadosti SBRD prikladá potrebné doklady (zoznam dokladov v prílohe).

11

SBRD získava licenciu WSBOH pre SBRD.

12

WSBOH poskytuje SBRD bankový softvér (SOFT).

13

PRD dostane od Pokladne M1 programové (softvérové) vybavenie pre PRD.

Vysvetlenie skratiek

Družstvo

Suverénne Medzinárodné Spotrebné Družstvo Svetlá Veľká Rus OSN č. 602009

PS

Pracovná Skupina zakladajúca Nové Družstvo

RD

Nové Družstvo založené Pracovnou Skupinou

PRD

Pokladňa Nového Družstva

SBRD

 Družstevná Banka založená Novým Družstvom

WSBOH

Svetová Suverénna Banka Rádu Hospitaliérov OSN č. 977704

PROGRAM SUNRISE

UŽ ČOSKORO

Návrat hore

Ing. Martin Vratko Olša

Pôsobím v Trenčianskom kraji.